OTTOGI INTERNATIONAL KOREA PACKING RAMEN / SARI RAMEN /YEUL RAMEN/ SPCIY CHEESE RAMEN / KIMCHI RAMEN/ CHEESE RAMEN

Protected by Shopee
RM6,96 RM0,00
Saved: RM-6,96
Go to product
Shopee View
Lazada View

Detail


INTERNATIONAL PACKING

JIN RAMEN MILD 120GX5'S
JIN RAMEN SPICY 120X5'S
YEUL RAMEN 120GX5'S
KIMCHI RAMEN 120GX5'S
SARI RAMEN 1'SX5X120G ( pos out with loose pack 1's x5 pcs )
SPICY CHEESE RAMEN 111GX4'S
CHEESE RAMEN 111GX4'S
***NEW FLAVOR - JIN JJAMBBONG 130GX4'S
***NEW FLAVOR - SESAME FLAVOR RAMEN 115GX5'S


korea packing (*korea packing only have 5/6 month self life time )

jin ramen hot 5s
jin ramen mild 5s
yeul ramen 5's
real ramen 4s
kimchi ramen 4s
sesame ramen 5s